Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
0 Actuacions prèvies
D Demolicions
A Condicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
Q Cobertes
R Revestiments i extradossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
G Gestió de residus
X Control de qualitat i assaigs
Y Seguretat i salut
Seguretat i salut
Fabricants
Suggeriments

Generador de preus de la construcció. Espanya. CYPE Ingenieros, S.A.
El Generador de preus és el camí més directe per arribar al cost real del seu projecte, ja que permet l'obtenció de costos de construcció ajustats al mercat. A més, facilita l'elaboració d'una documentació de qualitat (completa, consistent i amb informació tècnica vinculada a cada unitat d'obra), útil per a les diferents fases del cicle de vida de l'edifici (estudis previs, avantprojecte, projecte bàsic i d'execució, adreça i execució de l'obra, ús i manteniment, deconstrucció i reciclatge final). Inclou productes de fabricants i productes genèrics.

A diferència d'altres bancs de preus, el generador de preus de la construcció de CYPE té en compte les característiques concretes de cada obra per generar preus específics per al projecte que s'està pressupostant.

Canviar les característiques de l'obra. Canviar les característiques de l'obra.


Si desitja consultar el banc de preus i poder modificar per a una obra les diferents característiques i tipologies pot fer-ho subscrivint-se gratuïtament aquí D'aquesta forma, podrà descarregar la versió en CD o bé accedir a la part privada del Generador de Preus, on podrà emmagatzemar i gestionar les característiques particulars de les seves obres.

Les característiques de l'obra de referència per a la qual s'han publicat els preus unitaris, tant de materials com de mà d'obra i de maquinària i els rendiments de la mà d'obra en la versió d'Internet són les següents:

-

 

Superfície total construïda : 2.200,00 m²

-

 

Superfície de la planta tipus : 500,00 m²

-

 

Nombre de plantes sobre rasant : 6

-

 

Número de plantes sota rasant : 1

-

 

Accessibilitat : Bona

-

 

Topografia : Amb desnivells mínims

-

 

Mercat : Creixement sostingut (normal)

-

 

Situació : Entre mitgeres

-

 

Tipus de projecte : Edifici plurifamiliar

-

 

Distància a abocador autoritzat : 50,00 km

-

 

Geometria de la planta :

- Localització de l'obra:  (Múrcia)

murcia